Podsumowanie projektu

 

 

Kończąc projekt

 

Zamykamy działania projektowe, zrealizowaliśmy zaplanowane zadania. Przewidywaliśmy,że będzie trwał dwa lata, pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nieco pokrzyżowała nasze wstępne zamiary i byliśmy zmuszeni program przedłużyć
o kolejny rok. W rezultacie wykonywaliśmy go przez trzy lata. Teraz, gdy dobiegł końca, możemy dokonać krótkiego podsumowania.

Praca nad projektem dla wszystkich osób biorących w nim udział to ciekawe doświadczenie życiowe, ważny rozdział
w procesie edukacyjnym, dzięki temu lepiej poznaliśmy media, ich formy, funkcje, metody działania. Krótko mówiąc, zdobyliśmy konkretne kompetencje medialne. Kontaktowaliśmy się z ludźmi mediów i sami tworzyliśmy wielorakie komunikaty medialne. Mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z dziennikarzami prasowymi i telewizyjnymi, wejść
do studia radiowego, jak również telewizyjnego, zajrzeć na plan filmowy i poznać z bliska tajniki kinematografii.
Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak i o czym pisać, aby zaciekawić czytelnika gazety, jak przykuć uwagę telewidza
oraz radiosłuchacza, jak patrzeć na świat przez obiektyw kamery, aby zyskać interesujące obrazy. Zdobytą wiedzę następnie wykorzystywaliśmy w praktyce, wydając własną gazetkę, kręcąc filmowy dokument o szkole, animując koleje życia wybitnej uczonej, Marii Curie-Skłodowskiej, nagrywając słuchowiska radiowe i podcast o książkach. Książki to najstarsze środki przekazu myśli ludzkiej, nie mogło ich więc zabraknąć na naszej liście mediów. Dyskutowaliśmy na temat lektur, wybrane teksty literackie adaptowaliśmy na potrzeby teatru lalkowego czy też teatru wyobraźni, jeszcze inne czytaliśmy je na głos
w gronie młodszych i starszych odbiorców. O wszystkich podjętych przez nas działaniach na bieżąco informowaliśmy
w zakładce NASZE DZIAŁANIA.

Podejmując się realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, nawiązaliśmy współpracę z czterema innymi szkołami funkcjonującymi w czterech różnych krajach europejskich: w Słowacji, w Czechach, w Chorwacji, na Litwie. Pozyskana dotacja ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  pozwoliła nam na zorganizowanie kilkudniowych wyjazdów
do placówek partnerskich i wspólne wykonywanie określonych zadań. Nauczyciele i uczniowie z zagranicy mogli też przyjechać do Polski i pracować w murach naszej szkoły. W tym miejscu warto wskazać na konkretne rezultaty naszej europejskiej kooperacji. To audycja radiowa na temat uczestników projektu, tradycyjna w formie gazetka „Europage” i jej filmowa reklama, oryginalne grafiki reklamujące projekt, własnoręcznie utrwalone przez ich autorów na koszulkach
i praktycznych akcesoriach kuchennych konto na Instagramie, okolicznościowy internetowy biuletyn, na który złożyło się m.in. szereg artykułów o narodowych bohaterach, wizjach bliższej i dalszej przyszłości, nauce w czasach covidu, przepis
na haluszki, popularne danie słowackie, nawiasem mówiąc, samodzielnie ugotowane przez uczestników wirtualnego spotkania zorganizowanego przez szkołę słowacką. Trzyletnia współpraca w ramach projektu ze szkołami ze Słowacji, Czech, Chorwacji, Litwy ma też wymiar niematerialny. Kilkudziesięcioosobowej grupie osób biorących udział
w bezpośrednich oraz internetowych spotkaniach pozwoliła nieco lepiej poznać geografię oraz historię innych krajów Europy, przyjrzeć się z bliska codziennemu życiu i zwyczajom żyjących tam ludzi oraz, co ważne w kontekście różnorodnych powiązań istniejących we współczesnym świecie, udoskonalić umiejętność komunikowania się ze sobą w języku angielskim. Szczegóły dotyczące kolejnych spotkań w projekcie oraz ich efektów znajdują się w zakładce SPOTKANIA PARTNERSKIE.

Poniżej przedstawiamy film przygotowany przez szkołę z Novej Dedinki. Stanowi on zwieńczenie trzyletniej pracy nad projektem, jako że przywołuje obrazy kolejnych działań podjętych w czasie jego trwania. Jednocześnie dziękujemy wszystkim partnerom za owocną współpracę.

 

 


Completing the project

 

We are closing the project activities, we have completed the planned tasks. We anticipated that it would last two years, the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic slightly thwarted our initial intentions and we were forced to extend the program for another year. As a result, we have done  it for three years. Now that it has come to an end, we can make a brief summary.

Working on the project was an interesting life experience for all the people involved, an important chapter in the educational process, thanks to which we became better acquainted with the media, their forms, functions and methods of operation. In short, we gained specific media competences. We were in touch with media people and created various media releases ourselves. We had the opportunity to meet and talk with press and television journalists, enter the radio and television studio, look at the film set and learn the secrets of cinematography.  Thanks to that we learned how and what to write about in order to make the reader of a newspaper interested, how to catch the attention of TV viewers and listeners, how to look at the world through the  camera lens in order to gain interesting images. We put this knowledge into practice by publishing our own newspaper, making a film documentary about our school, animating the life of a famous scientist, Maria Curie-Skłodowska, recording radio plays and a podcast about books. Books are the oldest means of communication of human thought, so they could not be missing from our list of media. We discussed the readings, we adapted selected literary texts for puppet theater or theater of imagination, others were read aloud in the company of younger and older viewers. We informed about all our activities in the OUR ACTIONS tab.

By undertaking a project under the Erasmus+ programme, we have established cooperation with four other schools operating in four different European countries: Slovakia, Czech Republic, Croatia and Lithuania. The grant from the Foundation for the Development of the Education System allowed us to organize several days of visits to partner schools and to perform  certain tasks together. Teachers and students from abroad could also come to Poland and work within the walls of our school. At this point it is worth mentioning the specific results of our European cooperation. These are: a radio programme about the project participants, a traditional newspaper „Europage” and its film advertisement, original graphics advertising the project,  hand-made by their authors on T-shirts and practical kitchen accessories, Instagram account, an occasional online newsletter. This included a series of articles about national heroes, visions of the near and distant future, learning in the pandemic time, a recipe for halushki, a popular Slovak dish cooked by the participants of a virtual meeting organized by a Slovak school. The three-year cooperation within the project with schools from Slovakia, the Czech Republic, Croatia and Lithuania also has an intangible dimension. A group of several dozen people taking part in face-to-face and online meetings had the opportunity to learn a little bit more about the geography and history of other European countries, have a closer look at everyday life and customs of the people living there and, what is important in the context of various connections existing in the modern world, improve their ability to communicate with one another in English. Details on project meetings and their outcomes can be found in the PARTNERSHIP MEETINGS tab.

Below there is a video prepared by the school from Nova Dedinka. It is the culmination of three years of work on the project, as it evokes images of subsequent activities undertaken during the project. At the same time we would like to thank all partners for their fruitful cooperation.