Założenia projektu

Dostęp do informacji jest dziś dużo łatwiejszy niż kiedykolwiek w przeszłości. Praktycznie każdy z nas bez większych problemów zawsze może skontaktować się z kimś, kto aktualnie przebywa tysiące kilometrów od miejsca, w którym właśnie się znalazł. Nic nie stoi też na przeszkodzie, byśmy mogli na bieżąco czytać teksty napisane na drugiej półkuli bądź oglądać obrazy stamtąd do nas dochodzące. Zawdzięczamy to współczesnym mediom. W jakim stopniu powinniśmy ufać przekazom otrzymywanym za ich pośrednictwem? Czy naprawdę są dostatecznie rzetelne i sprawdzone? Jak docierać do mądrych i wiarygodnych treści i czy możemy je później sensownie wykorzystywać, nie naruszając przy tym praw twórczych przysługujących ich autorom? Jakie są nasze uprawnienia online i offline? W jaki sposób zgodnie z zasadami etycznymi sami możemy zaangażować się w media i technologie informacyjno-komunikacyjne? Jak w XXI wieku, wieku mediów, należy rozumieć pojęcie piśmienności? Oto szereg pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi, przyglądając się, jak edukację w zakresie alfabetyzacji cyfrowej organizują inne europejskie szkoły. Te, które razem z nami przystąpiły do realizacji projektu The Media. What next? Media. Co dalej?

Zespół projektowy działający w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu im. Janusza Korczaka postawił przed sobą następujące cele:

1) zwiększenie zainteresowania uczniów edukacją medialną.

2) wspieranie uczniów zaangażowanych w pracę w szkolnych mediach, kształcenie ich umiejętności
w zakresie zdobywania informacji, krytycznej oceny pozyskanych wiadomości, skutecznego tworzenia własnych treści z wykorzystaniem technologii cyfrowej.

3) wyrabianie w dzieciach i młodzieży odpowiedzialnej postawy wobec Internetu i szerzących się
za jego pośrednictwem takich negatywnych zjawisk jak cyberprzemoc, mowa nienawiści, różnego rodzaju oszustwa.

4)  stworzenie nauczycielom możliwości profesjonalnego rozwoju poprzez nawiązanie współpracy
z kadrą szkół partnerskich.

5) podnoszenie świadomości istnienie różnic kulturowych i podobieństw między różnymi krajami  europejskimi.

6) poprawienie umiejętności językowych i cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli.

7) opracowywanie i dzielenie się najlepszymi praktykami, strategiami i metodami pracy między szkołami.

Szkolny zespół projektowy będzie pracował w oparciu o przyjęty plan działania.

Plan działania