Regulamin dla uczestników projektu

 

The Media. What next? Media. Co dalej?

Podstawowe informacje o projekcie

 1. Adresatem projektu są uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu.
 1. Projekt trwa 24 miesiące, tj. od dnia 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
 • Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu realizuje go w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.
 1. Projekt ma celu promowanie wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych mediów, wdrażanie dzieci i młodzieży do ich samodzielnego i krytycznego odbioru, aktywnego tworzenia różnorodnych przekazów medialnych (np. szkolnej gazetki, krótkiego filmu animowanego, programu radiowego), rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych oraz pogłębianie czynnej znajomości języka angielskiego.
 1. Projekt przewiduje, że uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu nawiążą bezpośrednie i pośrednie kontakty z rówieśnikami z placówek partnerskich w innych krajach europejskich.
 1. Pośrednio uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu będą się kontaktować ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami za pośrednictwem dostępnych narzędzi internetowych (np. poczty mailowej, Facebooka, WhatsAppa). Projekt przewiduje również wyjazdy do placówek partnerskich.
 1. Językiem komunikacji w kontaktach z partnerami zagranicznymi jest język angielski.
 1. Projekt The Media. What next? Media. Co dalej? Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu realizuje we współpracy z następującymi placówkami partnerskimi: Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar (Chorwacja), Zakladna škola, Nova Dedinka (Słowacja), Zakladni skola Nove Mesto nad Metuji, Nové Město nad Metují (Czechy), Moletu r. Giedraiciu Antano Jaroseviciaus gimnazija, Giedraiciai (Litwa).
 1. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowej grupy projektowej jest szkoła w Słowacji. Za realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu odpowiada Krystyna Ujda.
 1. Zadania projektowe Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu realizować będzie w ramach lekcji, zajęć pozalekcyjnych, spotkań projektowych oraz samodzielnej pracy uczniów.
 1. Udział uczennic i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Wyjazdy do placówek partnerskich zostaną opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa wszystkie koszty przejazdu oraz ubezpieczenia. Przewiduje się, że uczestnicy wymiany będą na utrzymaniu (zakwaterowanie, wyżywienie) rodzin rówieśników ze szkół partnerskich. Wydatki własne (np. zakup pamiątek) uczestnicy wyjazdu pokrywają ze środków własnych.
 1. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 11 – 15 lat.
 1. Projekt przewiduje, że w wyjazdach do szkół partnerskich oprócz uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu brać będą nauczyciele zatrudnieni w placówce.

Zadania uczestników projektu 

 1. Uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie wspólnie ze szkolnym koordynatorem ustalą zasady współpracy obowiązujące w trakcie w realizacji kolejnych działań i podzielą się planowanymi zadaniami zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.
 1. Każda osoba uczestnicząca w projekcie zobowiązana jest do rzetelnego i terminowego wywiązywania się z przyjętych przez siebie zobowiązań wynikających ze wspólnego planu prac oraz harmonijnego współdziałania z pozostałymi realizatorami programu.
 1. Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, którzy będą gościć w swoich domach rówieśników ze szkół partnerskich, zapewnią im opiekę podczas całego ich pobytu
  w Polsce, co oznacza, że są gotowi wziąć udział w lokalnych wyjściach i krajowych wycieczkach organizowanych w tym czasie przez szkołę.
 1. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należy upowszechnianie założeń i celów programu oraz przedstawianie wypracowanych rezultatów (np. w formie wystaw, prezentacji, wystąpień na spotkaniach szkolnych z zaproszonymi gośćmi).

Wymagania wobec uczniów uczestniczących w wyjazdach zagranicznych w ramach projektu 

 1. Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu mają prawo wziąć udział w zagranicznym spotkaniu partnerskim, o ile spełnią następujące warunki:
 1. z zaangażowaniem i systematycznie będą wykonywać powierzone im zadania projektowe.
 2. wykażą się dobrym zachowaniem i wysokimi wynikami w nauce.
 3. potwierdzą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się
  z rówieśnikami z innych krajów zaangażowanych w projekt.
 4. złożą deklarację przyjęcia gościa z zagranicy bez względu na jego narodowość, rasę i religię.
 5. posiadają umiejętności przydatne podczas zajęć projektowych odbywanych w zagranicznej placówce partnerskiej, np. komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność.
 6. cechują się stanem zdrowia pozwalającym na odbycie dłuższej podróży różnymi środkami lokomocji (np. autobusem, samolotem) oraz na pobyt u rodziny ze szkoły partnerskiej.
 1. otrzymają pisemną zgodę rodziców na zagraniczny wyjazd do szkoły partnerskie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami podjętymi w projekcie.
 2. Wyboru uczniów kandydujących do udziału w zagranicznym wyjeździe organizowanym w ramach projektu dokonuje szkolny zespół rekrutacyjny kierowany przez koordynatora projektu,
  po zasięgnięciu opinii nauczyciela języka angielskiego i po konsultacji z wychowawcą klasy.
 1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zagranicznym spotkaniu partnerskim mają obowiązek wziąć udział wraz z prawnymi opiekunami / rodzicami w przedwyjazdowym zebraniu informacyjnym z zespołem rekrutacyjnym.
 1. Liczbę uczestników biorących udział w wyjeździe do konkretnego kraju ustala przyjmująca placówka partnerska.
 1. Jeśli uczeń zakwalifikowany do udziału w zagranicznym spotkaniu partnerskim zrezygnuje z wyjazdu, jego prawni opiekunowie / rodzice ponoszą wszelkie koszty wynikające z tej rezygnacji
  (tj. opłaty związane ze zmianą nazwiska na bilecie autobusowym bądź lotniczym, odwołaniem ewentualnych rezerwacji itp.).
 1. W razie niewywiązywania się przez ucznia z powierzonych zadań projektowych koordynator może całkowicie wykreślić go z listy uczestników programu.
 1. Prawo wykluczenia ucznia z projektu przysługuje koordynatorowi w odniesieniu do każdego uczestnika programu, który w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 1. Wszelkie kwestie nieujęte w przedstawionym regulaminie będą każdorazowo rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
 1. Koordynator projektu nie odpowiada za zmiany w planowanych działaniach, o ile wynikają one
  z przyczyn zewnętrznych lub od niego niezależnych.

Zasady uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych i krajowych 

 1. Aby uczeń mógł wziąć udział w jakimkolwiek wyjeździe organizowanym w ramach projektu The Media. What next? Media. Co dalej? (wycieczce krajowej, zagranicznym spotkaniu partnerskim), konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe związanym z realizacją projektu w terminie wyznaczonym przez koordynatora powinien przedstawić komplet niezbędnych dokumentów (np. zgodę rodziców
  na wyjazd, zgodę na udzielenie pomocy medycznej, kartę informacyjną, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami / opiekunami itp.) oraz pisemną deklarację świadczącą o znajomości regulaminu uczestnictwa w wycieczce.
 1. Wszyscy uczniowie biorący udział w wyjeździe odbywającym się w ramach projektu powinni się do niego właściwie przygotować (np. skompletować potrzebne dokumenty, przyszykować odpowiedni ubiór, wygodne obuwie itp.).
 1. Każdy uczestnik wyjazdu partnerskiego ma obowiązek zapoznać się z programem podróży, stosować się do ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych, respektować decyzje nauczyciela prowadzącego, utrzymywać z nim stały kontakt.
 1. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu zagranicznego jest kulturalne zachowanie, dbanie
  o dobre imię szkoły i kraju. Nikt nie powinien naruszać godności uczniów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 1. Jeśli uczestnik wyjazdu zagranicznego dopuści się złamania powyższych reguł, może zostać wykluczony z dalszego udziału w projekcie, a ponadto musi liczyć się z tym, że zostaną zastosowane wobec niego kary przewidziane w statucie szkoły i ulegnie obniżeniu jego ocena z zachowania.
 1. W trakcie trwania podróży zagranicznej i podczas pobytu w placówce partnerskiej każdy uczeń ma obowiązek dbać o swój bagaż, pieniądze i przedmioty wartościowe. Jego powinnością jest również troska o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 1. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności ani za zagubienie przez uczniów pieniędzy, ani za utratę lub zniszczenie należących do nich przedmiotów wartościowych zabranych w zagraniczną podróż.
 1. Jeżeli uczestnik zagranicznego wyjazdu wyrządzi szkody materialne, to odpowiedzialność finansową za dokonane straty poniosą jego rodzice / opiekunowie prawni.
 1. Uczniowie biorący udział w krajowej wycieczce projektowej bądź zagranicznym spotkaniu partnerskim podlegają regulaminowi od momentu zbiórki mającej miejsce tuż przed rozpoczęciem wyjazdu do chwili jego zakończenia ogłoszonego przez koordynatora.

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator ma prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o ile pojawią się nieprzewidziane w nim okoliczności.
 1. Wszelkich kwestie sporne rozstrzygać będzie komisja złożona z Dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz jeszcze jednego nauczyciela biorącego udział w realizacji programu.
 2. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej stronie internetowej.

Regulamin dla uczestników projektu

Pobierz

Załącznik nr 1  

Pobierz

Załącznik nr 2  

Pobierz

Załącznik nr 3 

Pobierz